Federació Internacional d'Entitats Catalanes

Trobades informals de membres i representants de communitats catalanes de l'exterior adherides o no a la FIEC

Les trobades informals de les CCE s'han fet:

 

  • 28.12.2013 a Barcelona
  • 29.12.2012 a Barcelona

154.013 catalans residents a l’exterior podran votar a les properes eleccions al Parlament de Catalunya del dia 25 de novembre 2012

La reforma de la LOREG (Llei orgànica de règim electoral general) amenaça la participació electoral dels catalans de l'exterior i caldrà mobilitzar-se per poder votar.

> més

El nou sistema de vot

Tots els catalans residents a l'exterior que tinguin nacionalitat espanyola i que estiguin inscrits en el Cens Electoral de Residents Absents poden exercir el seu dret de vot en les eleccions al Parlament de Catalunya del 25 de novembre d'acord amb el procediment del que us informem de manera provisional. Les dates finals pel procediment seran fixades per la Junta Electoral en els propers dies.

Recordeu que des de la reforma de la LOREG (Llei Orgànica de règim electoral general) de desembre de 2010 s'aplica el procediment denominat del 'voto rogado' que implica que PRIMER heu de sol·licitar el vot a la vostra respectiva Junta Electoral Provincial mitjançant uns impresos que us trametrà la Junta Electoral. Si rebeu aquest impresos a temps, el que no ha estat el cas en la majoria de processos electorals des de 2010 (generals de 2011, autonòmiques de 2011, andaluses i asturianes de 2012) podeu aleshores enviar el vostre vot al vostre CONSOLAT O AMBAIXADA (únicament atès que la Junta Electoral ha declarat il.legal enviar el vot per correu a la Junta Electoral Provincial com s'havia fet fins ara) o VOTAR DE MANERA PRESENCIAL en el vostre consolat o Ambaixada en les hores i dies que aquesta fixi.

 

Abans de les eleccions

Comproveu que esteu inscrits en el CERA. Cal posar-se en contacte amb el/la corresponent Consolat o Ambaixada per a tenir-ne confirmació. Tots els residents espanyols, majors de 18 anys, donats d'alta en el Registro de Matrícula Consular (RMC) como residents absents, formen part automàticament del CERA. Si no fos el cas, a l'oficina consular us donaran un formulari de sol·licitud d'inscripció al CERA i un full explicatiu sobre els criteris d'inscripció. Així que la vostra Ambaixada o Consolat anunciï que les llistes electorals estan exposades al públic convé assegurar-se que esteu inscrits al CERA consultant les llistes del cens electoral, comprovant que hi figureu i que les vostres dades són correctes. Si no ho són, cal presentar la corresponent sol·licitud de modificació en els dies previstos per reclamar.

 

Votació

Els electors inscrits al CERA que vulguin exercir el seu dret de vot hauran de formular la sol·licitud de vot adreçada a la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral, omplint un imprès oficial que serà enviat a tots els inscrits en el cens. Això no impedeix poder obtenir aquest imprès de sol·licitud de vot, que estarà disponible des del dia posterior a la convocatòria de les eleccions, en les dependències consulars o per via telemàtica a ambaixades, consolats o webs oficials.

Els electors hauran d'incloure juntament amb l'imprès de sol·licitud de vot, una fotocòpia del passaport o del DNI, expedits por autoritats espanyoles o be la certificació de nacionalitat o d'inscripció en el Registro de Matrícula Consular, expedides pel Consolat d'Espanya en el país de residència.

Un cop la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral hagi rebut la sol·licitud de vot, procedirà a enviar a la direcció especificada per l'elector la documentació següent:

- Paperetes de votació

- Sobres de votació

- Dos certificats idèntics d'estar inscrit en el Cens Electoral de Residents Absents i un sobre en el que ha de figurar la direcció de la Junta Electoral competent.

- Un sobre amb la direcció de l'Oficina Consular o Secció Consular de la Missió Diplomàtica on l'elector està inscrit.

Aquests documents s'enviaran al sol·licitant por correu certificat. Esperem que ho rebreu a temps.

 

En aquestes eleccions al Parlament de Catalunya de 2012 hi haurà només dues vies per a poder exercir el vot:

 

Vot por correu

Els electors que optin per exercir per correu el seu dret de vot, han d'incloure en el sobre adreçat a la Junta Electoral corresponent, juntament amb els sobres de votació amb les paperetes i el certificat d’inscripció en el CERA, fotocòpia del passaport o del DNI expedits per les autoritats espanyoles o, sinó, certificació de nacionalitat o certificació d’inscripció en el Registro de Matrícula Consular expedides pel Consolat d’Espanya en el país de residència i enviar-ho tot en el sobre adreçat a l’Oficina Consular o Secció Consular de la Missió Diplomàtica a la que l’elector estigui adscrit, por correu certificat no més tard de la data que la Junta Electoral anunciarà.

 

Vot en urna

Els que vulguin votar en urna, hauran de presentar personalment els sobres i documents mencionats en el punt anterior, a les Oficines o Seccions Consulars que els hi corresponguin per inscripció o en els llocs que se’ls hi assigni per aquest procés electoral, entre els dies que fixi la Junta Electoral.

 

Remissió del vot a la Junta Electoral Provincial

Aquesta possibilitat ha estat suprimida per la Junta Electoral Central

 

Electors del CERA temporalment a Espanya

Si algun elector del CERA es troba temporalment a Espanya durant aquest procés electoral, podrà sol·licitar (a l’igual que els residents a Espanya) el vot por correu a partir de la data de la convocatòria, sense que això impliqui la baixa en el CERA. A aquest efecte, haurà de complimentar una sol·licitud disponible en qualsevol oficina de Correus d’Espanya i adreçar-la a la Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral de la seva província d’inscripció. Els electors hauran de signar la sol·licitud i comprovar que el funcionari de Correus posa la data i el segell corresponent. Un cop rebuda la documentació electoral en la direcció d’Espanya indicada a la sol·licitud, l’elector enviarà el seu vot por correu certificat, no més tard del dia que s'anunciï. Aquests electors no podran votar personalment en la mesa electoral.

 

Guia ràpida sobre el sistema de votació
Com poden votar els catalans residents a l'exterior en les eleccions al parlament de Catalunya del 25 de novembre 2012
20121125_ELECCIONS_PARLAMENT_CAT_GUIA_RA
Adobe Acrobat Dokument 157.2 KB

Dia Internacional de la Catalunya Exterior 2011_24 d'abril 2011

Des de l'Área de Comunitats Catalanes de l'Exterior s'informa que la convocatòria de les beques BCC adreçades a membres de les Comunitats Catalanes de l'Exteiror per cursar estudis de tercer grau a Catalunya, corresponent a l'any 2011, la seva publicació es publicarà amb retard. més

 

La FIEC ens informa diferents entitats catalanes de l'exterior convoquen premis literaris per SANT JORDI: Quito, Berlin, Hamburg i Belgrad

 

 

Aquest 2011, el Dia Internacional de la Catalunya Exterior està marcat per les tres circumstàncies següents:


1) per les conseqüències per a la Catalunya Exterior dels ajustaments financers a que es veuen obligades les diverses administracions públiques. Els pressupostos que l'Estat espanyol destina a l'atenció als residents exteriors han disminuït en un 14,5% i podrien afectar sobre tot, les partides socials (pensions assistencials, pres-tacions sanitàries, centres de dia, etc.). Els pressupostos que la Generalitat destinarà a les comunitats catalanes de l'exterior són encara incerts i, com per d'altres parti-des, una retallada significativa no es pot excloure. La majoria de comunitats catala-nes de l'exterior són entitats no professionals que fan una extraordinària feina de suport a la projecció exterior de Catalunya en tots els terrenys (cultural, econòmic, acadèmic, social, etc.) i una reducció massa dràstica dels seus pressupostos amenaçaria la viabilitat de moltes entitats;


2) per la supressió del vot a les eleccions municipals pels residents a l’exterior. La reforma de la LOREG (Llei Orgànica de Règim Electoral General) ha privat als residents catalans a l'exterior del dret de vot en les eleccions municipals del proper dia 22 de maig. La pèrdua d'un dret és, gairebé sempre, el començament de la pèrdua d'altres drets i d'aquí la nostra preocupació. Sortosament, la mobilització i l'acció de la gran majoria de comunitats espanyoles arreu del món ha permès, de moment, preservar el dret de vot en eleccions generals i autonòmiques;


3) per la nova realitat migratòria des de Catalunya cap a l’exterior. Més de 18.000 catalans han abandonat Catalunya entre 2009 i 2011 empesos per la crisi econò-mica a la recerca d'oportunitats laborals arreu. Un informe d'agost de 2010 alerta sobre la tendència dels estudiants universitaris i professionals qualificats catalans a emigrar a països de la Unió Europea davant la manca de sortides del panorama laboral espanyol: un 41% dels joves catalans no veuen altre sortida que l’emigració

La FIEC ens presenta un informa sobre les aportacions dels catalans a l'exterior 2010 que han fet a l'economia catalana

aportacions dels catalans de l'exterior 2010 a l'economia catalana
Informe de sobre dades publicades pel Banc d'Espanya
2011-04_Aportació Catalunya Exterior 201
Adobe Acrobat Dokument 171.1 KB

La FIEC ens presenta un informa sobre les aportacions dels catalans a l'exterior 2010 que han fet a l'economia catalana


La Fiec demana que el Govern Convoqui el Consell de les Comunitats Catalanes de l'Exterior (CCE) per avaluar les retallades a Catalunya Exterior.

 

La Fiec ens informa: 136'421 catalans de l'exterior NO podran participar en les eleccions municipals. De quins municipis venen els catalans de l'exterior.