Butlletí "plançó"

Qué és la revista “plançó”?[1]


  ........nasqué a rel de la tercera onada migratòria coneguda de catalans a Suïssa. La tercera s’esdevingué en els anys seixanta i estava constituïda, en la seva majoria part, per emigrants provinents de Barcelona i de diferents comarques de Catalunya.

 

Sorgeix des del primer moment la inquietud cultural, la consciència de les arrels i del compromís, com ho demostra el fet que ja el mateix any es fundés el butlletí Plançó.

Plançó ja és esmentat l’any següent, el 1964 ” en un congrés de llengua espanyola a la Universitat de Madrid, com una publicació que es distingeix per la seva singularitat –la llengua– en el panorama de l’emigració.

 

Plançó té trets de revista, amb publicacions d’interès, escrites no únicament per socis intel·lectuals, sinó també per d’altres que són autodidactes, que a Suïssa ha fet esforços per millorar el seu nivell cultural en general, per estudiar la cultura catalana en particular i, sobretot, per aprendre a escriure en català.[2]

 

La història comença

........a Winterthur ens enviaren cap a l’any 1962 un sacercot català Josep Grau i Colell, a Baden, enviaren un altre, Jordi Farrero. En Grau, que era també poeta sota el pseudònim de “l’Ermità dels Alps”, un dia va voler convocar un premi literari de poesia que duia el nom de la seva mare, Consol Colell. La concovatòria del premi va sortir a Serra d’Or i a algunes altres poques publicacions catalanes que s’editaven en aquelle època, principis de 1963. ...................això va ser el predecessor del nostre buttlletí.

 

El 22 de febrer 1963 durant la reunió constituitiva de Casa Nostra a Zuric entre els assitents, considerats com els fundadors (en Grau, en Farrero, el Dr. Torra, en Galícia, en Salvador Zapatero, en Miquel Gumà, en Sadurní  d’Atzira, l’Oriol Isard, Enic Bellprat) buscàvem un nom per al buttletí, a Enric Bellprat se li va ocorre el de Plançó, del qual mossèn Farrero i el seu equip de Baden es varen encarregar de treure el primer número. La primera junta es va formar aquell dia amb Galícia, president, Bellprat, secretari, Oriol Izard, tresorer.

El primer número va eixir del ciclostil de Baden, la majoria d’articles anaven signats amb pseudònims perquè tots teníen un amica de por esperant les possibles represàlies que podrien rebre per part de les autoritats franquistes. Després de Baden, la redacció i la impressió foren transferides a Winterthur, a la parròquia del Sagrat Cor, on havien tralladat mossèn Grau; i hem d’anomenar també en Josep Artigas, grafista a la Nestlé de Vevey, creador de logotip, de les capçaleres i de la portades del Plançó. També s’ocupà de la impressió, que es feia a la impremta de Nestlé.[3]

 

Avui dia es publica, editat amb el suport de la Generalitat de Catalunya i l’Ambaixada d’Espanya a Berna, amb un tiratge de 700 exemplars.[1] Plançó = arbre nou destinat a ésser transplantat., branca plantada perquè arreli, fig. fill

Plançó = Pflänzling, Setzling, Steckling, junger Baum, Spross, Sprössling

 

[2] extracte tret del plançó núm. 82, de l’any 2003, 40è aniversari de Casa Nostra de Suïssa

Editorial, pàg. 1 i 2, per Francesc Bellmunt

 

[3] extracte tret del plançó núm. 82, de l’any 2003, 40è aniversari de Casa Nostra de Suïssa, “Aproximació a la Història de Casa Nostra (1)”, pàg. 36 i 37, per Enric Bellprat

Qu'est-ce la revue "plançó"

……elle est née à l'origine de la troisième vague migratoire connue, de catalans en Suisse. Cette vague eut lieu les années soixante et elle était composée, dans sa majorité, par des émigrants venant de Barcelone et de différentes régions de la Catalogne.

 

Émerge, dés le début, l'inquiétude culturelle, la conscience des racines et le compromis, ce qui est démontré par le fait que la même année débute l'édition du bulletin "Plançó". "Plançó"est déjà mentionnée en 1964 à l'occasion d'un congrès de langue espagnole à l'Université de Madrid, comme une publication qui se fait remarquer par sa singularité -la langue- dans le panorama de l'émigration.

 

"Plançó"a l'aspect de revue, avec des articles d'intérêt, écrits non seulement par des membres intellectuels, mais aussi par d'autres qui sont autodidactes, qui une fois en Suisse ont fait des efforts pour améliorer leur niveau culturel en général, pour étudier la culture catalane en particulier et surtout, pour apprendre a écrire en catalan.

 

L'histoire débute

... à Winterthur où l'on envoya l'année 1962 le prêtre catalan Josep Grau Colell; a Baden ce fut Jordi Ferrero. Grau, poète avec le pseudonyme "L'Ermità dels Alps", prit l'initiative de convoquer le concours littéraire Consol Colell, du nom de sa mère. L'appel au concours fut publié dans la revue "Serra d'Or" et dans quelques unes des rares publications en catalan de l'époque, début 1963. .................. ce fut l'ancêtre de notre bulletin.

 

Le 22 février 1963, durant l'assemblée constitutive de Casa Nostra de Zürich, avec les participants, considérés comme les fondateurs, (Grau, Ferrero, le Dr. Torra, Galicia, Salvador Zapatero, Miquel Gumà, Sadurní d'Atzira, Oriol Isard, Enric Bellprat), on cherchait un nom pour le bulletin. Enric Bellprat proposât "Plançó"et ce fut l'équipe de Baden qui se chargeât de sortir le premier numéro. Le premier comité fut constitué ce même jour avec Galícia président, Bellprat secrétaire et Oriol Izard trésorier.

 

Le premier exemplaire sortit du stencil de Baden, la plupart des articles avec des pseudonymes, car tout le monde avait peur craignant des représailles venant des autorités franquistes. Après Baden, la rédaction et l'impression furent transférées à Winterthur, à la paroisse du Sacré Coeur, la nouvelle paroisse du prêtre Grau. Nous devons parler de Josep Artigas, graphiste de Nestlé à Vevey, créateur du logotype, des en-têtes et des couvertures du "Plançó". Il prit en charge l'impression à l'imprimerie de Nestlé.

 

Aujourd'hui il est publié avec le soutien de la Generalitat de Catalunya et de l'Ambassade d'Espagne à Berne, avec un tirage de 700 exemplaires.